Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Registrul numerelor de inventar

Posted on : 23-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0

Registrul numerelor de inventar (Cod 14-2-1) este un document tipizat, fără regim special, cu ajutorul căruia se centralizează numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe ale entităţii.

 1. Serveşte ca:
  – document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor.
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate.
  – Se poate folosi fie câte un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente şi al celor care urmează a intra în unitate.
  – În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achiziţionare, construire, confecţionare, transfer etc. (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circulă prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprimă pe acestea.
  – Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regulă, în ordinea succesivă a numerelor şi/sau pe grupe de mijloace fixe.
  – Numărul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează să fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
  – Numărul de inventar atribuit se imprimă direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se gravează pe o plăcuţă ce se fixează pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care să asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
  – Pe fiecare obiect este obligatoriu să se imprime şi iniţialele unităţii căreia îi aparţin mijloacele fixe respective.
  – Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) şi pentru mijloacele fixe a căror evidenţă se ţine pe tronsoane (conducte de distribuţie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indică numărul de inventar atribuit. În aceste cazuri, este necesar ca, pe lângă numărul de inventar respectiv, să se folosească şi numere suplimentare.
  – Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unităţi sau scoase din funcţiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere rămân libere până la renumerotarea mijloacelor fixe, când se întocmeşte un nou registru al numerelor de inventar.
  – Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie, în conturi în afara bilanţului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.
  – Principalele date ale formularului se completează astfel:
           – în coloana 1 se înscrie numărul de inventar;
           – în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix;
           – în coloana 3 se înscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;
           – în coloana 4 se înscrie locul unde se află mijlocul fix. În cazul mişcărilor frecvente, această coloană se completează cu creionul negru, pentru a se putea şterge denumirea locului de folosinţă anterior şi a se înscrie noul loc unde se află mijlocul fix;
           – coloana 5 se foloseşte în măsura în care sunt necesare şi alte menţiuni decât cele făcute în celelalte coloane, ca, de exemplu, menţiuni privind transferul sau scoaterea din funcţiune a mijlocului fix, data instituirii gajului şi beneficiarul acestuia, după caz.
 3. Circulaţie:
  – Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
 4. Arhivare:
  – Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului;
  – denumirea unităţii;
  – numărul de inventar, codul de clasificare, denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice, locul unde se află.

Descărcare fişier: 

Registrul Numerelor de Inventar

Share / Bookmark

Fişa de magazie

Posted on : 22-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Fişa de magazie (Cod 14-3-8) şi Fişa de magazie cu două unităţi de măsură (Cod 14-3-8/a) sunt formulare tipizate, fără regim special şi ajută la păstrarea evidenţei cantitative a  stocurilor.

 1. Serveşte ca:
  – document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;
  – document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către:
           – compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control). În coloana „Data şi semnătura de control“ semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii;
          – gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc.
  – Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică.
  – Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
  – În scopul ţinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie, după caz.
  – Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.
 3. Circulaţie:
  – Nu circulă, fiind document de înregistrare.
 4. Arhivare:
  – Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului, numărul paginii;
  – denumirea unităţii, magazia, materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
  – U/M, preţul unitar, după caz;
  – data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului, intrări, ieşiri, stoc;
  – data şi semnătura de control.

Descărcare fişier:

Fisa de magazie

Fisa de magazie cu doua unitati de masura

Bon de mişcare a mijloacelor fixe

Posted on : 21-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3A) este un formular tipizat, fără regim special şi este un document justificativ pentru evidenţa predării-primirii şi mişcării mijloacelor fixe.

 1. Serveşte ca:
  – document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.);
  – document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;
  – document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte în două exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef, energetic-şef, administrativ etc.).
 3. Circulaţie:
  – La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare);
  – La secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
  – La secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă (exemplarul 1);
  – La compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix (exemplarul 1).
 4. Arhivare:
  – La compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  – La secţia (serviciul, atelierul, subunitatea) predătoare (exemplarul 2).
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului;
  – numărul documentului, data eliberării (ziua, luna, anul), predător, primitor;
  – numărul curent, denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice, numărul de inventar, bucăţi, valoarea de inventar;
  – subunitatea predătoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele, semnătura;
  – subunitatea primitoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele, semnătura;
  – aprobat: data, semnătura.

 Descărcare fişier:

Bon de miscare a mijloacelor fixe

Fişa mijlocului fix

Posted on : 20-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Fişa mijlocului fix (Cod 14-2-2) este un formular tipizat dar fără regim special, folosit pentru ţinerea evidenţei mijloacelor fixe şi pentru evidenţa mişcărilor şi a creşterilor sau diminuărilor de valoare a acestora.

 1. Serveşte ca:
  -document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.
 2. Întocmire:
  -Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.
  – Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
  – Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se evidenţiază separat.
  – Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).
  – Când formularul este folosit ca fişă colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloană numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.
  – În coloana „Bucăţi“, intrările se înscriu „în negru“, iar ieşirile „în roşu“.
  – Înregistrările în coloanele „Debit“, „Credit“ şi „Sold“ se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
  – În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix.
  – Data amortizării complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.
 3. Circulaţie:
  – Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
 4. Arhivare:
  – Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului;
  – numărul de inventar;
  – felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;
  – valoarea de inventar;
  – amortizarea lunară;
  – denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice;
  – accesorii;
  – grupa;
  – codul de clasificare;
  – data dării în folosinţă (anul, luna);
  – data amortizării complete (anul, luna);
  – durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%), după caz;
  Verso, după caz:
  – numărul de inventar; documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, după caz.

Descărcare fişier:

Fisa mijlocului fix

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile

Posted on : 19-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , ,

0

Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice şi prin prezentarea unor modele de documente care se pot modifica spre a servi nevoilor companiilor, dar care trebuie să respecte cerinţele minime stipulate de normativ. Astfel, documentele care sunt vizate în cadrul acestui ordin sunt următoarele:

Nr.crt.

Denumire formular Cod
bază variantă
0 1 2 3
I. REGISTRELE DE CONTABILITATE  
1. Registrul-jurnal 14-1-1  
2. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi   14-1-1/b
3. Registrul-inventar 14-1-2  
4. Registrul Cartea mare 14-1-3  
5. – Registrul Cartea mare (şah)   14-1-3/a
II. MIJLOACE FIXE  
6. Registrul numerelor de inventar 14-2-1  
7. Fişa mijlocului fix 14-2-2  
8. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-2-3 A  
9. – Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale   14-2-3/aA
10. Proces-verbal de recepţie 14-2-5  
11. – Proces-verbal de recepţie provizorie   14-2-5/a
12. – Proces-verbal de punere în funcţiune   14-2-5/b
III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR  
13. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A  
14. Bon de primire în consignaţie 14-3-2  
15. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A  
16. Bon de consum 14-3-4A  
17. – Bon de consum (colectiv)   14-3-4/aA
18. – Fişă limită de consum   14-3-4/bA
19. – Listă zilnică de alimente   14-3-4/dA
20. Dispoziţie de livrare 14-3-5A  
21. Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6A  
22. Fişă de magazie 14-3-8  
23. – Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură)   14-3-8/a
24. Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă 14-3-9  
25. Registrul stocurilor 14-3-11  
26. – Registrul stocurilor   14-3-11/a
27. Listă de inventariere 14-3-12  
28. – Listă de inventariere   14-3-12/b
29. – Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)   14-3-12/a
IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI  
30. Chitanţă 14-4-1  
31. – Chitanţă pentru operaţiuni în valută   14-4-1/a
32. Proces-verbal de plăţi 14-4-3A  
33. Dispoziţie de plată/încasare către casierie 14-4-4  
34. Registru de casă 14-4-7A  
35. – Registru de casă   14-4-7/bA
36. – Registru de casă (în valută)   14-4-7/aA
37. – Registru de casă (în valută)   14-4-7/cA
38. Borderou de achiziţie 14-4-13  
39. – Borderou de achiziţie (de la producători individuali)   14-4-13/b
40. Decont pentru operaţiuni în participaţie 14-4-14  
V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL  
41. – Stat de salarii   14-5-1/a
42. – Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total)   14-5-1/b
43. – Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total)   14-5-1/c
44. – Stat de salarii   14-5-1/k
45. – Listă de avans chenzinal   14-5-1/d
46. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4  
47. – Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale)   14-5-4/a
48. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5  
49. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale)   14-5-5/a
VI. CONTABILITATE GENERALĂ  
50. Notă de debitare-creditare 14-6-1A  
51. Notă de contabilitate 14-6-2A  
52. Extras de cont 14-6-3  
53. Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă 14-6-5  
54. Jurnal privind decontările cu furnizorii 14-6-6  
55. Situaţia încasării-achitării facturilor 14-6-7  
56. Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri 14-6-8  
57. Jurnal privind salariile, contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de sănătate 14-6-10  
58. Borderou de primire a obiectelor în consignaţie 14-6-14  
59. Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie 14-6-15  
60. Jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17  
61. Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective de producţie 14-6-21  
62. – Fişă de cont analitic pentru cheltuieli   14-6-21/a
63. Fişă de cont pentru operaţiuni diverse 14-6-22  
64. – Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei)   14-6-22/a
65. Document cumulativ 14-6-24  
66. – Document cumulativ   14-6-24/b
67. Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) 14-6-30  
68. – Balanţă de verificare (cu patru egalităţi)   14-6-30/A
69. – Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi)   14-6-30/a
70. – Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi)   14-6-30/b1
71. – Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi)   14-6-30/b2
72. – Balanţă de verificare (cu şase egalităţi)   14-6-30/b
73. – Balanţă analitică a stocurilor   14-6-30/c
VII. ALTE SUBACTIVITĂŢI  
74. Situaţia activelor gajate sau ipotecate 14-8-1  
75. – Situaţia bunurilor sechestrate   14-8-1/a
76. Decizie de imputare 14-8-2  
77. – Angajament de plată   14-8-2/a