Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Borderou de achiziţie

Posted on : 26-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0

Borderoul de achiziţie (Cod 14-4-13 şi de la producători individuali Cod 14-4-13/b) este un formular tipizat, fără regim special şi este un document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii bunurilor achiziţionate, fie de la parteneri, fie de la producători individuali.

 1. Serveşte ca:
  – document de înregistrare în gestiune a bunurilor cumpărate;
  – document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii bunurilor cumpărate;
  – document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii.
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte în două exemplare de către persoana care efectuează aprovizionarea cu bunuri de pe piaţa ţărănească, de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice, în momentul achiziţiei.
  – Se semnează de către persoana care face achiziţiile respective şi de către gestionarul care primeşte bunul.
 3. Circulaţie:
  – la gestiune, pentru semnarea de primire a bunurilor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (ambele exemplare), după caz;
  – la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  – rămâne în carnet (exemplarul 2).
 4. Arhivare:
  – la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  – la delegatul achizitor (exemplarul 2).
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  a) pentru formularul cod 14-4-13:
  – denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
  – denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
  – produsul; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar de achiziţie; valoarea achiziţiei;
  – semnături: achizitor, gestionar;
  b) pentru formularul cod 14-4-13/b:
  – denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
  – denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
  – numărul şi data contractului; producătorul: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, după caz;
  – denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; avansul acordat; suma plătită; semnătura de primire a sumei;
  – semnături: achizitor, gestionar.

Descărcare fişier:

Borderou de achizitie
Borderou de achiziție de la producători individuali

Share / Bookmark

Bon de mişcare a mijloacelor fixe

Posted on : 21-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3A) este un formular tipizat, fără regim special şi este un document justificativ pentru evidenţa predării-primirii şi mişcării mijloacelor fixe.

 1. Serveşte ca:
  – document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.);
  – document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;
  – document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte în două exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef, energetic-şef, administrativ etc.).
 3. Circulaţie:
  – La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare);
  – La secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
  – La secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă (exemplarul 1);
  – La compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix (exemplarul 1).
 4. Arhivare:
  – La compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  – La secţia (serviciul, atelierul, subunitatea) predătoare (exemplarul 2).
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului;
  – numărul documentului, data eliberării (ziua, luna, anul), predător, primitor;
  – numărul curent, denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice, numărul de inventar, bucăţi, valoarea de inventar;
  – subunitatea predătoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele, semnătura;
  – subunitatea primitoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele, semnătura;
  – aprobat: data, semnătura.

 Descărcare fişier:

Bon de miscare a mijloacelor fixe